حقوقی

لایحه مربوط به نظرسنجی در مورد تعداد مهاجرین به استرالیا به مجلس ارائه شد/اطلاعاتی در مورد مهاجرت پرستاران به استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

لایحه مربوط به نظرسنجی در مورد تعداد مهاجرین به استرالیا به مجلس ارائه شد/اطلاعاتی در مورد مهاجرت پرستاران به استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

23/08/2018  لایحه مربوط به نظرسنجی در مورد تعداد مهاجرین به استرالیا به مجلس ارائه شد/اطلاعاتی در مورد مهاجرت پرستاران به استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


لایحه مربوط به نظرسنجی در مورد تعداد مهاجرین به استرالیا به مجلس ارائه شد/اطلاعاتی در مورد مهاجرت پرستاران به استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی