اقتصادی

چگونگی راه اندازی بیزینس در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی و عضو CPA استرالیا/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

چگونگی راه اندازی بیزینس در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی و عضو CPA استرالیا/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

02/06/1397  چگونگی راه اندازی بیزینس در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی و عضو CPA استرالیا/ رادیو نشاط ...رضا سمامی


چگونگی راه اندازی بیزینس در استرالیا

همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی و عضو CPA استرالیا

 عضو هیئت مدیره صرافی جوادی 

رادیو نشاط...رضا سمامی