حقوقی

خبرهای خوب در مورد ویزاهای مهارتی استرالیا /در صورتی که ویزای دانشجویی من رد شود،آیا از داخل خاک استرالیا میتوانم برای ویزاهای مهارتی اقدام کنم؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

خبرهای خوب در مورد ویزاهای مهارتی استرالیا /در صورتی که ویزای دانشجویی من رد شود،آیا از داخل خاک استرالیا میتوانم برای ویزاهای مهارتی اقدام کنم؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

30/08/2018  خبرهای خوب در مورد ویزاهای مهارتی استرالیا /در صورتی که ویزای دانشجویی من رد شود،آیا از داخل خاک استرالیا میتوانم برای ویزاهای مهارتی اقدام کنم؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


خبرهای خوب در مورد ویزاهای مهارتی استرالیا /در صورتی که ویزای دانشجویی من رد شود،آیا از داخل خاک استرالیا میتوانم برای ویزاهای مهارتی اقدام کنم؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی