اجتماعی

افتتاح خانه پناهندگان در ملبورن استرالیا/ گفتگو با مهشید باب زرتابی موسس خانه پناهندگان و پرسش از او در خصوص نوع خدماتی که به مراجعه کنندگان خواهند داد/ رادیو نشاط...رضا سمامی

افتتاح خانه پناهندگان در ملبورن استرالیا/ گفتگو با مهشید باب زرتابی موسس خانه پناهندگان و پرسش از او در خصوص نوع خدماتی که به مراجعه کنندگان خواهند داد/ رادیو نشاط...رضا سمامی

30/08/2018  افتتاح خانه پناهندگان در ملبورن استرالیا/ گفتگو با مهشید باب زرتابی موسس خانه پناهندگان و پرسش از او در خصوص نوع خدماتی که به مراجعه کنندگان خواهند داد/ رادیو نشاط...رضا سمامی


افتتاح خانه پناهندگان در ملبورن استرالیا

گفتگو با مهشید باب زرتابی موسس خانه پناهندگان و پرسش از او در خصوص نوع خدماتی که به مراجعه کنندگان خواهند داد

رادیو نشاط...رضا سمامی