فرهنگ وهنر

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بچه که بودم...متنی از مریم سمیع زادگان با صدای ناهید امامی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بچه که بودم...متنی از مریم سمیع زادگان با صدای ناهید امامی

02/09/2018  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بچه که بودم...متنی از مریم سمیع زادگان با صدای ناهید امامی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ بچه که بودم...متنی از مریم سمیع زادگان با صدای ناهید امامی