حقوقی

اگر با ویزای بیزینس وارد استرالیا شوم،امکان اقدام برای دیگر ویزاها مثل مهارتی وجود دارد؟/کوتاه شدن زمان بررسی ویزاهای همسری استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

 اگر با ویزای بیزینس وارد استرالیا شوم،امکان اقدام برای دیگر ویزاها مثل مهارتی وجود دارد؟/کوتاه شدن زمان بررسی ویزاهای همسری استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

06/09/2018   اگر با ویزای بیزینس وارد استرالیا شوم،امکان اقدام برای دیگر ویزاها مثل مهارتی وجود دارد؟/کوتاه شدن زمان بررسی ویزاهای همسری استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


 اگر با ویزای بیزینس وارد استرالیا شوم،امکان اقدام برای دیگر ویزاها مثل مهارتی وجود دارد؟

کوتاه شدن زمان بررسی ویزاهای همسری استرالیا

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی