فرهنگ وهنر

گفتگو با "امین پلنگی" مدیر جشنواره فیلم فارسی در خصوص اختتامیه هفتمین "جشنواره فیلم فارسی" در ملبورن استرالیا/ رادیو نشاط..رضا سمامی

گفتگو با "امین پلنگی" مدیر جشنواره فیلم فارسی در خصوص اختتامیه هفتمین "جشنواره فیلم فارسی" در ملبورن استرالیا/ رادیو نشاط..رضا سمامی

18/06/1397  گفتگو با "امین پلنگی" مدیر جشنواره فیلم فارسی در خصوص اختتامیه هفتمین "جشنواره فیلم فارسی" در ملبورن استرالیا/ رادیو نشاط..رضا سمامی


گفتگو با "امین پلنگی" مدیر جشنواره فیلم فارسی در خصوص اختتامیه هفتمین "جشنواره فیلم فارسی" در ملبورن استرالیا

رادیو نشاط..رضا سمامی

کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط

www.persianfilmfestival.com/tickets/

 

https://www.facebook.com/PersianFilmFestival/?__tn__=-UK-R