حقوقی

تعیین وزیر جدید مهاجرت استرالیا و تأثیرات آن بر شرایط ویزاها/ تفاوت‌های ویزای ویزیتوری معمولی و ویزیتوری اسپانسر فامیلی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

تعیین وزیر جدید مهاجرت استرالیا و تأثیرات آن بر شرایط ویزاها/ تفاوت‌های ویزای ویزیتوری معمولی و ویزیتوری اسپانسر فامیلی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

10/09/2018  تعیین وزیر جدید مهاجرت استرالیا و تأثیرات آن بر شرایط ویزاها/ تفاوت‌های ویزای ویزیتوری معمولی و ویزیتوری اسپانسر فامیلی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


تعیین وزیر جدید مهاجرت استرالیا و تأثیرات آن بر شرایط ویزاها

 تفاوت‌های ویزای ویزیتوری معمولی و ویزیتوری اسپانسر فامیلی

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط.. رضا سمامی