اقتصادی

سیر صعودی و نزولی و طول عمر یک کسب و کار در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی و عضو CPA استرالیا/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

سیر صعودی و نزولی و طول عمر یک کسب و کار در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی و عضو CPA استرالیا/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

21/06/1397  سیر صعودی و نزولی و طول عمر یک کسب و کار در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی و عضو CPA استرالیا/ رادیو نشاط ...رضا سمامی


سیر صعودی و نزولی و طول عمر یک کسب و کار در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی و عضو CPA استرالیا/ رادیو نشاط ...رضا سمامی