فرهنگ وهنر

گفتگو با "زهرا مهرافزا " از گویندگان و مجریان پیشکسوت رادیو و تلوزیون ایران در خصوص درگذشت «حسین عرفانی» دوبلور باسابقه ایران/رادیو نشاط..رضا سمامی

گفتگو با "زهرا مهرافزا " از گویندگان و مجریان پیشکسوت رادیو و تلوزیون ایران در خصوص درگذشت «حسین عرفانی» دوبلور باسابقه ایران/رادیو نشاط..رضا سمامی

23/06/1397  گفتگو با "زهرا مهرافزا " از گویندگان و مجریان پیشکسوت رادیو و تلوزیون ایران در خصوص درگذشت «حسین عرفانی» دوبلور باسابقه ایران/رادیو نشاط..رضا سمامی


گفتگو با "زهرا مهرافزا " از گویندگان و مجریان پیشکسوت رادیو و تلوزیون ایران در خصوص درگذشت «حسین عرفانی» دوبلور باسابقه ایران

رادیو نشاط..رضا سمامی