حقوقی

نحوه رده‌بندی دانشگاههای ایران از نظر دولت استرالیا/آیا والدینی که با ویزای توریستی در استرالیا هستند می‌توانند برای ویزاهای دیگر اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

نحوه رده‌بندی دانشگاههای ایران از نظر دولت استرالیا/آیا والدینی که با ویزای توریستی در استرالیا هستند می‌توانند برای ویزاهای دیگر اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

20/09/2018  نحوه رده‌بندی دانشگاههای ایران از نظر دولت استرالیا/آیا والدینی که با ویزای توریستی در استرالیا هستند می‌توانند برای ویزاهای دیگر اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


نحوه رده‌بندی دانشگاههای ایران از نظر دولت استرالیا

آیا والدینی که با ویزای توریستی در استرالیا هستند می‌توانند برای ویزاهای دیگر اقدام کنند؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی