حقوقی

چگونگی اطمینان حاصل کردن از وعده‌های شرکتهای کاریابی در گرفتن ویزاهای اسپانسر کاری استرالیا /آیا بهتر اینست که آزمایشات پزشکی قبل از درخواست افسر پرونده انجام شود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

چگونگی اطمینان حاصل کردن از وعده‌های شرکتهای کاریابی در گرفتن ویزاهای اسپانسر کاری استرالیا /آیا بهتر اینست که آزمایشات پزشکی قبل از درخواست افسر پرونده انجام شود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

24/09/2018  چگونگی اطمینان حاصل کردن از وعده‌های شرکتهای کاریابی در گرفتن ویزاهای اسپانسر کاری استرالیا /آیا بهتر اینست که آزمایشات پزشکی قبل از درخواست افسر پرونده انجام شود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


چگونگی اطمینان حاصل کردن از وعده‌های شرکتهای کاریابی در گرفتن ویزاهای اسپانسر کاری استرالیا /آیا بهتر اینست که آزمایشات پزشکی قبل از درخواست افسر پرونده انجام شود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی