اجتماعی

وجدانی : شاعر و روزنامه نگار از کشور افغانستان قاسم علی نجمی: رییس انجمن کوثر

وجدانی : شاعر و روزنامه نگار از کشور افغانستان قاسم علی نجمی: رییس انجمن کوثر

08/01/2015  وجدانی : شاعر و روزنامه نگار از کشور افغانستان قاسم علی نجمی: رییس انجمن کوثر