فرهنگ وهنر

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش میشد...شعر از آفرینش با صدای فرهاد هاشمی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش میشد...شعر از آفرینش با صدای فرهاد هاشمی

04/10/2018  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش میشد...شعر از آفرینش با صدای فرهاد هاشمی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ کاش میشد...شعر از آفرینش با صدای فرهاد هاشمی