اجتماعی

مصاحبه با علی قاسم زاده نماینده جامعه آذری زبانان ویکتوریا

مصاحبه با علی قاسم زاده نماینده جامعه آذری زبانان ویکتوریا

08/01/2015  مصاحبه با علی قاسم زاده نماینده جامعه آذری زبانان ویکتوریا