حقوقی

بررسی نتایج دعوت شدگان ویزاهای مهارتی ماه سپتامبر/آیا کسانی که برای ویزای همسر اقدام کرده‌اند میتوانند برای ویزای توریستی استرالیا اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

بررسی نتایج دعوت شدگان ویزاهای مهارتی ماه سپتامبر/آیا کسانی که برای ویزای همسر اقدام کرده‌اند میتوانند برای ویزای توریستی استرالیا اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

12/07/1397  بررسی نتایج دعوت شدگان ویزاهای مهارتی ماه سپتامبر/آیا کسانی که برای ویزای همسر اقدام کرده‌اند میتوانند برای ویزای توریستی استرالیا اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


بررسی نتایج دعوت شدگان ویزاهای مهارتی ماه سپتامبر/آیا کسانی که برای ویزای همسر اقدام کرده‌اند میتوانند برای ویزای توریستی استرالیا اقدام کنند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی