حقوقی

متقاضیان و دارندگان ویزای پارتنر تا چه مدت باید مدارک اثبات کننده رابطه را جمع‌آوری کنند؟/نکاتی مهم در مورد بریجینگ ویزا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

متقاضیان و دارندگان ویزای پارتنر تا چه مدت باید مدارک اثبات کننده رابطه را جمع‌آوری کنند؟/نکاتی مهم در مورد بریجینگ ویزا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

08/10/2018  متقاضیان و دارندگان ویزای پارتنر تا چه مدت باید مدارک اثبات کننده رابطه را جمع‌آوری کنند؟/نکاتی مهم در مورد بریجینگ ویزا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


متقاضیان و دارندگان ویزای پارتنر استرالیا تا چه مدت باید مدارک اثبات کننده رابطه را جمع‌آوری کنند؟

نکاتی مهم در مورد بریجینگ ویزای استرالیا

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط.. رضا سمامی