حقوقی

اطلاعاتی مهم در مورد وضعیت بررسی پرونده پناهجویان استرالیا/نکاتی در مورد تعهدات دانشجویان ایرانی در استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

اطلاعاتی مهم در مورد وضعیت بررسی پرونده پناهجویان استرالیا/نکاتی در مورد تعهدات دانشجویان ایرانی در استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

19/07/1397  اطلاعاتی مهم در مورد وضعیت بررسی پرونده پناهجویان استرالیا/نکاتی در مورد تعهدات دانشجویان ایرانی در استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


اطلاعاتی مهم در مورد وضعیت بررسی پرونده پناهجویان استرالیا/نکاتی در مورد تعهدات دانشجویان ایرانی در استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی