فرهنگ وهنر

گفتگو با "آرمین میلادی" مدیر جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا در خصوص اکران فیلم های ایرانی در سال 2018/ رادیو نشاط..رضا سمامی

گفتگو با "آرمین میلادی" مدیر جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا در خصوص اکران فیلم های ایرانی در سال 2018/ رادیو نشاط..رضا سمامی

26/07/1397  گفتگو با "آرمین میلادی" مدیر جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا در خصوص اکران فیلم های ایرانی در سال 2018/ رادیو نشاط..رضا سمامی


گفتگو با "آرمین میلادی" مدیر جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا در خصوص اکران فیلم های ایرانی در سال 2018

رادیو نشاط..رضا سمامی