حقوقی

بررسی آماری ایرانیان مهاجر در استرالیا/آیا بدون داشتن مدرک مرتبط میتوان در رشته های کامپیوتر برای ویزاهای مهارتی اقدام کرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

بررسی آماری ایرانیان مهاجر در استرالیا/آیا بدون داشتن مدرک مرتبط میتوان در رشته های کامپیوتر برای ویزاهای مهارتی اقدام کرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

21/10/2018  بررسی آماری ایرانیان مهاجر در استرالیا/آیا بدون داشتن مدرک مرتبط میتوان در رشته های کامپیوتر برای ویزاهای مهارتی اقدام کرد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


بررسی آماری ایرانیان مهاجر در استرالیا

آیا بدون داشتن مدرک مرتبط میتوان در رشته های کامپیوتر برای ویزاهای مهارتی اقدام کرد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط.. رضا سمامی