حقوقی

آیا میتوان همزمان برای ویزاهای دانشجوئی و اسکیل استرالیا اقدام کرد؟/آمار رسمی اداره مها جرت در مورد صدور و رد ویزا های مختلف در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..مهدی جبینی

آیا میتوان همزمان برای ویزاهای دانشجوئی و اسکیل استرالیا اقدام کرد؟/آمار رسمی اداره مها جرت در مورد صدور و رد ویزا های مختلف در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..مهدی جبینی

03/08/1397  آیا میتوان همزمان برای ویزاهای دانشجوئی و اسکیل استرالیا اقدام کرد؟/آمار رسمی اداره مها جرت در مورد صدور و رد ویزا های مختلف در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..مهدی جبینی


آیا میتوان همزمان برای ویزاهای دانشجوئی و اسکیل استرالیا اقدام کرد؟/آمار رسمی اداره مها جرت در مورد صدور و رد ویزا های مختلف در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..مهدی جبینی