اقتصادی

یک انتخاب استراتژیک - نکاتی مهمی در مورد بیزینس پلان در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

یک انتخاب استراتژیک - نکاتی مهمی در مورد بیزینس پلان در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

11/08/1397  یک انتخاب استراتژیک - نکاتی مهمی در مورد بیزینس پلان در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی/ رادیو نشاط ...رضا سمامی


یک انتخاب استراتژیک - نکاتی مهمی در مورد بیزینس پلان در استرالیا

همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی

رادیو نشاط ...رضا سمامی