حقوقی

آیا طلاق خارج از استرالیا اعتبار قانونی دارد؟/آیا راهکار قانونی برای بیشتر کردن زمان حضور در استرالیا و احراز شرایط ویزاهای مهارتی وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا طلاق خارج از استرالیا اعتبار قانونی دارد؟/آیا راهکار قانونی برای بیشتر کردن زمان حضور در استرالیا و احراز شرایط ویزاهای مهارتی وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

05/11/2018  آیا طلاق خارج از استرالیا اعتبار قانونی دارد؟/آیا راهکار قانونی برای بیشتر کردن زمان حضور در استرالیا و احراز شرایط ویزاهای مهارتی وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا طلاق خارج از استرالیا اعتبار قانونی دارد؟

آیا راهکار قانونی برای بیشتر کردن زمان حضور در استرالیا و احراز شرایط ویزاهای مهارتی وجود دارد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط.. رضا سمامی