حقوقی

شروع ناگهانی بررسی پرونده‌های درخواست پناهندگی استرالیا /پیشنهاد ویزای جدید نوآوری مخصوص ایالت استرالیای جنوبی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

شروع ناگهانی بررسی پرونده‌های درخواست پناهندگی استرالیا /پیشنهاد ویزای جدید نوآوری مخصوص ایالت استرالیای جنوبی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

17/08/1397  شروع ناگهانی بررسی پرونده‌های درخواست پناهندگی استرالیا /پیشنهاد ویزای جدید نوآوری مخصوص ایالت استرالیای جنوبی/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


شروع ناگهانی بررسی پرونده‌های درخواست پناهندگی استرالیا

پیشنهاد ویزای جدید نوآوری مخصوص ایالت استرالیای جنوبی

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی