ورزش

بررسی و تحلیل بازیهای پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط..رضا سمامی

 بررسی و تحلیل بازیهای پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط..رضا سمامی

18/08/1397   بررسی و تحلیل بازیهای پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا/رادیو نشاط..رضا سمامی


بررسی و تحلیل بازیهای پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا با حضور محمد شهرابی روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط..رضا سمامی