حقوقی

چگونگی درخواست تغییر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران/آیا از نظر اداره مهاجرت استرالیا ۳۵ ساعت کار در هفته کار فول تایم محسوب میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

چگونگی درخواست تغییر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران/آیا از نظر اداره مهاجرت استرالیا ۳۵ ساعت کار در هفته کار فول تایم محسوب میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

14/11/2018  چگونگی درخواست تغییر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران/آیا از نظر اداره مهاجرت استرالیا ۳۵ ساعت کار در هفته کار فول تایم محسوب میشود؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


چگونگی درخواست تغییر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران

آیا از نظر اداره مهاجرت استرالیا ۳۵ ساعت کار در هفته کار فول تایم محسوب میشود؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی