اجتماعی

گفتگو با حمید آشوری و وحید آشنایی ،مدیر و دبیرگروه طبیعت گردی در ویکتوریا

گفتگو با حمید آشوری و وحید آشنایی ،مدیر و دبیرگروه طبیعت گردی در ویکتوریا

31/07/2015  گفتگو با حمید آشوری و وحید آشنایی ،مدیر و دبیرگروه طبیعت گردی در ویکتوریا