حقوقی

آیا با ازدواج غیر حضوری می‌توان برای ویزای همسری استرالیا درخواست داد؟/اطلاعاتی در مورد درخواست پناهندگی اعضای یک خانواده/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا با ازدواج غیر حضوری می‌توان برای ویزای همسری استرالیا درخواست داد؟/اطلاعاتی در مورد درخواست پناهندگی اعضای یک خانواده/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

19/11/2018  آیا با ازدواج غیر حضوری می‌توان برای ویزای همسری استرالیا درخواست داد؟/اطلاعاتی در مورد درخواست پناهندگی اعضای یک خانواده/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا با ازدواج غیر حضوری می‌توان برای ویزای همسری استرالیا درخواست داد؟

اطلاعاتی در مورد درخواست پناهندگی اعضای یک خانواده

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی

رادیو نشاط.. رضا سمامی