اقتصادی

چه بیزینسی را در استرالیا راه‌اندازی کنیم؟ - نکاتی مهم در مورد بیزینس پلان در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

چه بیزینسی را در استرالیا راه‌اندازی کنیم؟ - نکاتی مهم در مورد بیزینس پلان در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی/ رادیو نشاط ...رضا سمامی

28/08/1397  چه بیزینسی را در استرالیا راه‌اندازی کنیم؟ - نکاتی مهم در مورد بیزینس پلان در استرالیا/ همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی/ رادیو نشاط ...رضا سمامی


چه بیزینسی را در استرالیا راه‌اندازی کنیم؟ - نکاتی مهم در مورد بیزینس پلان در استرالیا

همراه با آرمین هاشمی کارشناس اقتصادی ، عضو CPA استرالیا و عضو هیئت مدیره صرافی جوادی

رادیو نشاط ...رضا سمامی