اجتماعی

قسمت 55 -گفتگو ویژه بمناسبت یکساله شدن این برنامه /"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم ناهید امامی/ مجری برنامه رضا سمامی

قسمت 55 -گفتگو ویژه  بمناسبت یکساله شدن این برنامه /"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم ناهید امامی/ مجری برنامه رضا سمامی

28/08/1397  قسمت 55 -گفتگو ویژه بمناسبت یکساله شدن این برنامه /"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم ناهید امامی/ مجری برنامه رضا سمامی


قسمت 55 -گفتگو ویژه بمناسبت یکساله شدن این برنامه /"تریبون زنانه" یک گفتگوی خودمانی،برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا با اجرای خود شما خانم ها /گفتگو با خانم ناهید امامی/ مجری برنامه رضا سمامی

لطفا برای درخواست شرکت در این گپ و گفت خودمانی رادیویی از طریق ایمیل رادیو نشاط با ما تماس بگیرید و لطفا در عنوان ایمیل اسم برنامه "تریبون زنانه" را قید کنید.

مجری برنامه...ناهید امامی
[email protected]

 اسپانسر برنامه

صرافی کندو

http://candoexchange.com/