حقوقی

اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ استرالیا به ویزاهای دائم ۸۸۸/آیا برای ارزیابی سابقه کار توسط سازمان وت اسس داشتن بیمه شرط است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ استرالیا به ویزاهای دائم ۸۸۸/آیا برای ارزیابی سابقه کار توسط سازمان وت اسس داشتن بیمه شرط است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

08/09/1397  اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ استرالیا به ویزاهای دائم ۸۸۸/آیا برای ارزیابی سابقه کار توسط سازمان وت اسس داشتن بیمه شرط است؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


اطلاعاتی در مورد تبدیل ویزاهای موقت بیزینسی ۱۸۸ استرالیا به ویزاهای دائم ۸۸۸

آیا برای ارزیابی سابقه کار توسط سازمان وت اسس داشتن بیمه شرط است؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی