اجتماعی

گفتگو با خانم Sonisa Shults عضو هیئت موسس سازمان غیر دولتی KHULISA SOCIAL SOLUTIONS در استرالیا/رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی

گفتگو با خانم Sonisa Shults  عضو هیئت موسس سازمان غیر دولتی KHULISA SOCIAL SOLUTIONS در استرالیا/رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی

08/09/1397  گفتگو با خانم Sonisa Shults عضو هیئت موسس سازمان غیر دولتی KHULISA SOCIAL SOLUTIONS در استرالیا/رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی


گفتگو با خانم Sonisa Shults عضو هیئت موسس سازمان غیر دولتی KHULISA SOCIAL SOLUTIONS در استرالیا

رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی

 هدف این سازمان آموزش به کودکان و جوانان در زمینه برابری انسان ها می باشد. 

لینک سازمان KHULISA SOCIAL SOLUTIONS
http://www.khulisa.org.za/