اجتماعی

گزارش مراسم جشن ، آغاز ششمین سال فعالیت " رادیو نشاط استرالیا " تنها رادیو 24 ساعته فارسی زبان در این کشور / رضا سمامی - ناهید امامی

گزارش مراسم جشن ، آغاز ششمین سال فعالیت " رادیو نشاط استرالیا " تنها رادیو 24 ساعته فارسی زبان در این کشور / رضا سمامی - ناهید امامی

30/11/2018  گزارش مراسم جشن ، آغاز ششمین سال فعالیت " رادیو نشاط استرالیا " تنها رادیو 24 ساعته فارسی زبان در این کشور / رضا سمامی - ناهید امامی


گزارش مراسم جشن ، آغاز ششمین سال فعالیت " رادیو نشاط استرالیا " تنها رادیو 24 ساعته فارسی زبان در این کشور

 رضا سمامی - ناهید امامی