حقوقی

تغییرات جدید در ارائه خدمات دولتی استرالیا به مهاجرین از سال ۲۰۱۹/نکاتی در مورد ارزیابی مدارک رشته‌های فنی توسط دانشگاه ویکتوریا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

تغییرات جدید در ارائه خدمات دولتی استرالیا به مهاجرین از سال ۲۰۱۹/نکاتی در مورد ارزیابی مدارک رشته‌های فنی توسط دانشگاه ویکتوریا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

15/09/1397  تغییرات جدید در ارائه خدمات دولتی استرالیا به مهاجرین از سال ۲۰۱۹/نکاتی در مورد ارزیابی مدارک رشته‌های فنی توسط دانشگاه ویکتوریا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


تغییرات جدید در ارائه خدمات دولتی استرالیا به مهاجرین از سال ۲۰۱۹

نکاتی در مورد ارزیابی مدارک رشته‌های فنی توسط دانشگاه ویکتوریا

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی