حقوقی

آیا امتحان ناتی در ایران برگزار میشود؟/سازمان وت اسس، از این به بعد دوره PHD را بعنوان سابقه کار محسوب نخواهد کرد/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

آیا امتحان ناتی در ایران برگزار میشود؟/سازمان وت اسس، از این به بعد دوره PHD را بعنوان سابقه کار محسوب نخواهد کرد/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

22/09/1397  آیا امتحان ناتی در ایران برگزار میشود؟/سازمان وت اسس، از این به بعد دوره PHD را بعنوان سابقه کار محسوب نخواهد کرد/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


آیا امتحان ناتی در ایران برگزار میشود؟/سازمان وت اسس، از این به بعد دوره PHD را بعنوان سابقه کار محسوب نخواهد کرد/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی