اجتماعی

گفتگو با خانم زینب ، مسئول اجرایی در واحد ایرانیان ، پروژه "حمایت از کودکان ناتوانی جسمی و ذهنی" در سازمان Brotherhood of St Laurence استرالیا /رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی

گفتگو با خانم زینب ، مسئول اجرایی در واحد ایرانیان ، پروژه "حمایت از کودکان ناتوانی جسمی و ذهنی" در سازمان Brotherhood of St Laurence  استرالیا /رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی

19/12/2018  گفتگو با خانم زینب ، مسئول اجرایی در واحد ایرانیان ، پروژه "حمایت از کودکان ناتوانی جسمی و ذهنی" در سازمان Brotherhood of St Laurence استرالیا /رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی


گفتگو با خانم زینب ، مسئول اجرایی در واحد ایرانیان ، پروژه "حمایت از کودکان ناتوانی جسمی و ذهنی" در سازمان Brotherhood of St Laurence استرالیا /رادیو نشاط ..مهشید باب زرتابی