حقوقی

اطلاعاتی در مورد راند اکتبر ویزاهای مهارتی استرالیا /آیا برای اسپانسر شدن برای ویزاهای توریستی داشتن اقامت دائم کافیست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

اطلاعاتی در مورد راند اکتبر ویزاهای مهارتی استرالیا /آیا برای اسپانسر شدن برای ویزاهای توریستی داشتن اقامت دائم کافیست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

20/12/2018  اطلاعاتی در مورد راند اکتبر ویزاهای مهارتی استرالیا /آیا برای اسپانسر شدن برای ویزاهای توریستی داشتن اقامت دائم کافیست؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


اطلاعاتی در مورد راند اکتبر ویزاهای مهارتی استرالیا 

آیا برای اسپانسر شدن برای ویزاهای توریستی داشتن اقامت دائم کافیست؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی