اجتماعی

گفتگو با حامد صابری دبیر جامعه هزاره ویکتوریا و سر دبیر ماهنامه آرمان

گفتگو با حامد صابری دبیر جامعه هزاره ویکتوریا و سر دبیر ماهنامه آرمان

14/07/2015  گفتگو با حامد صابری دبیر جامعه هزاره ویکتوریا و سر دبیر ماهنامه آرمان