حقوقی

چگونگی اطمینان یافتن از رسمیت داشتن وکلا و مشاوران مهاجرتی استرالیا/اطلاعاتی در مورد ویزاهای رزیدنت ریترن(بازگشت) استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

چگونگی اطمینان یافتن از رسمیت داشتن وکلا و مشاوران مهاجرتی استرالیا/اطلاعاتی در مورد ویزاهای رزیدنت ریترن(بازگشت) استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

05/10/1397  چگونگی اطمینان یافتن از رسمیت داشتن وکلا و مشاوران مهاجرتی استرالیا/اطلاعاتی در مورد ویزاهای رزیدنت ریترن(بازگشت) استرالیا/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


چگونگی اطمینان یافتن از رسمیت داشتن وکلا و مشاوران مهاجرتی استرالیا

اطلاعاتی در مورد ویزاهای رزیدنت ریترن(بازگشت) استرالیا

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی