حقوقی

توضیحاتی در مورد ویزاهای مراقبتی استرالیا/ آیا سوابق چت های متقاضیان ویزاهای همسری از نظر محتوایی هم چک می‌شوند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

توضیحاتی در مورد ویزاهای مراقبتی استرالیا/ آیا سوابق چت های متقاضیان ویزاهای همسری از نظر محتوایی هم چک می‌شوند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

31/12/2018  توضیحاتی در مورد ویزاهای مراقبتی استرالیا/ آیا سوابق چت های متقاضیان ویزاهای همسری از نظر محتوایی هم چک می‌شوند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


توضیحاتی در مورد ویزاهای مراقبتی استرالیا

آیا سوابق چت های متقاضیان ویزاهای همسری از نظر محتوایی هم چک می‌شوند؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط.. رضا سمامی