حقوقی

چگونگی تأیید و بررسی نمره زبان توسط اداره مهاجرت استرالیا/ برخی تغییرات مهاجرتی پیش رو در سال ۲۰۱۹/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

چگونگی تأیید و بررسی نمره زبان توسط اداره مهاجرت استرالیا/ برخی تغییرات مهاجرتی پیش رو در سال ۲۰۱۹/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

13/10/1397  چگونگی تأیید و بررسی نمره زبان توسط اداره مهاجرت استرالیا/ برخی تغییرات مهاجرتی پیش رو در سال ۲۰۱۹/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


چگونگی تأیید و بررسی نمره زبان توسط اداره مهاجرت استرالیا/ برخی تغییرات مهاجرتی پیش رو در سال ۲۰۱۹/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی