اقتصادی

تحلیل و جمع بندی بازار ارز در سال گذشته 2018/ همراه با نیما کمیلی پور کارشناس مسائل ارزی از صرافی سام در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

تحلیل و جمع بندی بازار ارز در سال گذشته 2018/ همراه با نیما کمیلی پور کارشناس مسائل ارزی از صرافی سام در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

19/10/1397  تحلیل و جمع بندی بازار ارز در سال گذشته 2018/ همراه با نیما کمیلی پور کارشناس مسائل ارزی از صرافی سام در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی


تحلیل و جمع بندی بازار ارز در سال گذشته 2018

همراه با نیما کمیلی پور کارشناس مسائل ارزی از صرافی سام در استرالیا

رادیو نشاط ..رضا سمامی