حقوقی

اختصاص ظرفیت بیشتر ویزاهای بیزینسی برای ایالت‌ها توسط اداره مهاجرت استرالیا/ اطلاعاتی در مورد ویزاهای مهارتی ساب کلاس ۸۸۷/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

اختصاص ظرفیت بیشتر ویزاهای بیزینسی برای ایالت‌ها توسط اداره مهاجرت استرالیا/ اطلاعاتی در مورد ویزاهای مهارتی ساب کلاس ۸۸۷/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

20/10/1397  اختصاص ظرفیت بیشتر ویزاهای بیزینسی برای ایالت‌ها توسط اداره مهاجرت استرالیا/ اطلاعاتی در مورد ویزاهای مهارتی ساب کلاس ۸۸۷/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


اختصاص ظرفیت بیشتر ویزاهای بیزینسی برای ایالت‌ها توسط اداره مهاجرت استرالیا

اطلاعاتی در مورد ویزاهای مهارتی ساب کلاس ۸۸۷

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی