اجتماعی

گشتی در خبرها - 11/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی / لغو ویزا و اخراج حدود ۸۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ از استرالیا بخاطر ارتکاب جرم و جنایت/تجارت عنکبوت و رتیل در استرالیا و سایر خبرهای جالب

گشتی در خبرها - 11/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی / لغو ویزا و اخراج حدود ۸۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ از استرالیا بخاطر ارتکاب جرم و جنایت/تجارت عنکبوت و رتیل در استرالیا و سایر خبرهای جالب

14/01/2019  گشتی در خبرها - 11/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی / لغو ویزا و اخراج حدود ۸۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ از استرالیا بخاطر ارتکاب جرم و جنایت/تجارت عنکبوت و رتیل در استرالیا و سایر خبرهای جالب


گشتی در خبرها - 11

 اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی 

لغو ویزا و اخراج حدود ۸۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ از استرالیا بخاطر ارتکاب جرم و جنایت

تجارت عنکبوت و رتیل در استرالیا و سایر خبرهای جالب