حقوقی

آیا با خرید سهام ، می‌توان از استرالیا اقامت گرفت؟ / آیا اداره مهاجرت استرالیا به اطلاعات مالیاتی افراد دسترسی دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا با خرید سهام ، می‌توان از استرالیا اقامت گرفت؟ / آیا اداره مهاجرت استرالیا به اطلاعات مالیاتی افراد دسترسی دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

14/01/2019  آیا با خرید سهام ، می‌توان از استرالیا اقامت گرفت؟ / آیا اداره مهاجرت استرالیا به اطلاعات مالیاتی افراد دسترسی دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا با خرید سهام ، می‌توان از استرالیا اقامت گرفت؟ 

آیا اداره مهاجرت استرالیا به اطلاعات مالیاتی افراد دسترسی دارد؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط.. رضا سمامی