اجتماعی

گشتی در خبرها - 12/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی / نظرسنجی دانشگاه ملی استرالیا در مورد ایده افزایش یا کاهش میزان پذیرش مهاجران جدید /تغییرات اعمال شده در بیمه‌های خصوصی در استرالیا توسط دولت و سایر خبرها

گشتی در خبرها - 12/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی / نظرسنجی دانشگاه ملی استرالیا در مورد ایده افزایش یا کاهش میزان پذیرش مهاجران جدید /تغییرات اعمال شده در بیمه‌های خصوصی در استرالیا توسط دولت و سایر خبرها

16/01/2019  گشتی در خبرها - 12/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی / نظرسنجی دانشگاه ملی استرالیا در مورد ایده افزایش یا کاهش میزان پذیرش مهاجران جدید /تغییرات اعمال شده در بیمه‌های خصوصی در استرالیا توسط دولت و سایر خبرها


گشتی در خبرها - 12

 اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی 

نظرسنجی دانشگاه ملی استرالیا در مورد ایده افزایش یا کاهش میزان پذیرش مهاجران جدید 

تغییرات اعمال شده در بیمه‌های خصوصی در استرالیا توسط دولت و سایر خبرها