حقوقی

بررسی نتایج دعوت‌شدگان راند نوامبر ویزاهای مهارتی استرالیا/ آیا کسی که برای ویزای ۸۶۶ اقدام کرده میتواند به خارج از استرالیا سفر کند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

بررسی نتایج دعوت‌شدگان راند نوامبر ویزاهای مهارتی استرالیا/ آیا کسی که برای ویزای ۸۶۶ اقدام کرده میتواند به خارج از استرالیا سفر کند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی

26/10/1397  بررسی نتایج دعوت‌شدگان راند نوامبر ویزاهای مهارتی استرالیا/ آیا کسی که برای ویزای ۸۶۶ اقدام کرده میتواند به خارج از استرالیا سفر کند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی/رادیو نشاط ..رضا سمامی


بررسی نتایج دعوت‌شدگان راند نوامبر ویزاهای مهارتی استرالیا

آیا کسی که برای ویزای ۸۶۶ اقدام کرده میتواند به خارج از استرالیا سفر کند؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

رادیو نشاط ..رضا سمامی