اجتماعی

گشتی در خبرها - 14/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی/ افزایش نگران‌کننده مصرف ماده مخدر فنتانیل در استرالیا/ استفاده از سگ‌های آموزش دیده در ردیابی بیماران مبتلا به مالاریا و سایر خبرهای جالب

گشتی در خبرها - 14/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی/ افزایش نگران‌کننده مصرف ماده مخدر فنتانیل در استرالیا/ استفاده از سگ‌های آموزش دیده در ردیابی بیماران مبتلا به مالاریا و سایر خبرهای جالب

24/01/2019  گشتی در خبرها - 14/ اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی/ افزایش نگران‌کننده مصرف ماده مخدر فنتانیل در استرالیا/ استفاده از سگ‌های آموزش دیده در ردیابی بیماران مبتلا به مالاریا و سایر خبرهای جالب


گشتی در خبرها - 14

اتفاقات جالب استرالیا و جهان همراه با رضا سمامی

افزایش نگران‌کننده مصرف ماده مخدر فنتانیل در استرالیا

استفاده از سگ‌های آموزش دیده در ردیابی بیماران مبتلا به مالاریا و سایر خبرهای جالب