اجتماعی

پیام نوروز سال 1394 دکتر عبدالله عبدالله ریاست اجراییه افغانستان از زبان سخنگوی دولت دکتر رحیمی

پیام نوروز سال 1394 دکتر عبدالله عبدالله ریاست اجراییه افغانستان از زبان سخنگوی دولت دکتر رحیمی

21/03/2015  پیام نوروز سال 1394 دکتر عبدالله عبدالله ریاست اجراییه افغانستان از زبان سخنگوی دولت دکتر رحیمی