حقوقی

آیا متقاضیان ویزای مهارتی استرالیا در صورت ازدواج می‌توانند همسر خود را به پرونده اضافه کنند؟/ آیا دارندگان ویزای شو اجبار به زندگی در مناطق مشخص شده دارند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا متقاضیان ویزای مهارتی استرالیا در صورت ازدواج می‌توانند همسر خود را به پرونده اضافه کنند؟/ آیا دارندگان ویزای شو اجبار به زندگی در مناطق مشخص شده دارند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی

28/01/2019  آیا متقاضیان ویزای مهارتی استرالیا در صورت ازدواج می‌توانند همسر خود را به پرونده اضافه کنند؟/ آیا دارندگان ویزای شو اجبار به زندگی در مناطق مشخص شده دارند؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا متقاضیان ویزای مهارتی استرالیا در صورت ازدواج می‌توانند همسر خود را به پرونده اضافه کنند؟

آیا دارندگان ویزای شو اجبار به زندگی در مناطق مشخص شده دارند؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا امین فرزدقی 

رادیو نشاط.. رضا سمامی